Strona Główna
       O nas
     Dokumentacja szkoły
       Działy
       Ciekawe strony 
       Kontakt tel. (52) 332-45-88
       poczta@spczaple.pl
        

 

 

 

 

 

 

Aktualne informacje dla rodziców:

*********

Ważny komunikat dla Rodziców dotyczący ubezpieczenia NNW Szkolne


Szanowni Rodzice,
Spośród ofert ubezpieczenia NNW Szkolnego jakie otrzymaliśmy, Rada Rodziców wybrała ofertę AXA UBEZPIECZENIA TUiR S.A. Oferta dostępna jest na stronie www.bezpieczny.pl (zakładka Dziecko). Każdy rodzic otrzyma na początku września ulotkę z najważniejszymi informacjami o tym ubezpieczeniu.
W tym roku szkolnym są dwie możliwości skorzystania z podanej oferty :

Pierwsza - Tradycyjna grupówka szkolna tak jak co roku zorganizujemy w szkole zbiórkę pieniędzy na ubezpieczenie. Rada Rodziców wybrała z oferty AXA wariant I za 32 zł, wariant II za 42zł, wariant III za 55zł.

Druga - każdy Rodzic lub opiekun prawny, który chciałby samodzielnie wybrać spośród 6 wariantów ubezpieczenie dla swojego dziecka, zgodnie ze swoimi oczekiwaniami, preferencjami i potrzebami ma możliwość skorzystania z portalu: www.bezpieczny.pl

Otrzymaliśmy jako placówka specjalny link umożliwiający Państwu zakup indywidualnego ubezpieczenia z 10% zniżką, przez co jest tańsze niż ubezpieczenie grupowe:
https://bezpieczny.pl/ubezpieczenia-dzieci/25053

W drugim wariancie dodatkowym atutem oferty Bezpieczny.pl jest możliwość - w ramach jednej polisy - ubezpieczenia wszystkich swoich dzieci, będących w różnym wieku i na różnym etapie nauczania, uczęszczających do innych placówek, z możliwością wybrania dla każdego z nich innego wariantu.
Przy zakupie ubezpieczenia na portalu Bezpieczny.pl zachęcamy do skorzystania z powyższego linku lub własnoręcznego wpisania przy zakupie dedykowanego Kodu Opiekuna 25053, obie te opcje gwarantują uzyskanie 10% rabatu od składki na wszystkie ubezpieczone dzieci.
Wszystkich rodziców którzy chcieliby skorzystać z drugiego wariantu a nie mają możliwości technicznych oraz w sprawie wszelkich pytań czy wątpliwości odnośnie ubezpieczeń na portalu Bezpieczny.pl prosimy o kontakt z opiekunem szkoły:

Piotr Kurpiński tel. 519 542 802

*********

W zakładce "dokumentacja szkoły" znajdą Państwo:

- regulamin dowozu i odwozu dzieci,

- regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej,

- ważne wydarzenia w bieżącym roku szkolnym.

*********

Nowe możliwości w kształceniu.
Projekt nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-026/16 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Gmina Świecie przygotowała wniosek w odpowiedzi na ogłoszony konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 dla poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne. Projekt został nazwany Nowe możliwości w kształceniu . Nazwa ta jest związana z różnymi innowacyjnymi propozycjami zajęć dla uczniów oraz jest wyrazem przekonania, że zdobyta wiedza i umiejętności, będą gwarancją lepszej przyszłości osobistej każdego młodego człowieka dając mu większe pole rozwoju i możliwości osiągania sukcesu, a co za tym idzie lepszej przyszłości naszej Ojczyzny. Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Czaplach uczestniczy w tym projekcie.
Wniosek ostatecznie został zakwalifikowany do realizacji w lipcu 2017 r. Celem Projektu jest poprawa warunków dla lepszego rozwoju i wyrównywania szans edukacyjnych pięciu szkół podstawowych i wszystkich klas gimnazjalnych prowadzonych przez gminę Świecie. Celem głównym proj. realizowanego w okresie 01.09.2017-30.07.2018 jest poprawa potencjału edukacyjnego, wzrost wiedzy i umiejętności oraz złagodzenie dysfunkcji utrudniających naukę uczniom szkół biorących udział w projekcie, a także trwała poprawa jakości usług edukacyjnych tych szkół poprzez podniesienie kwalifikacji 106 n-li oraz wyposażenie szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne.
Zaplanowane wsparcie obejmuje:
a)cztery podstawowe typy zajęć dla uczniów, które będą prowadzone z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych:
-rozwijające dla uczniów o szczególnych uzdolnieniach i zainteresowaniach;
-wyrównujące dla uczniów z trudnościami w opanowaniu materiału z poszczególnych przedmiotów;
-doradztwa zawodowego oraz zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;
-zajęcia dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym z niepełnosprawnościami.
b)doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli w zakresie:
-stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających wykorzystaniu metod eksperymentu w edukacji;
-indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
-wykorzystania narzędzi TIK w dydaktyce;
Biuro Projektu mieści się w Świeciu przy ulicy Wojska Polskiego 124 w siedzibie Ośrodka Oświaty i Wychowania, tel 52 33 11 525 i jest czynne od 7.30 d0 15.00 każdego dnia. Można tam uzyskać wszelkie informacje dotyczące Projektu. Ponadto w szkole wszelkich informacji udziela dyrektor, będący jednocześnie koordynatorem Projektu.

*********

 

 

 

 

 

 

 
© 2003 - 2019 AndLew